Photos by Christos Fousekis (2021)

Photos by Areta Katsoula (2021)

Photos by Areta Katsoula (2020)

Photos Self-Portrait (2020)

Photos by Benjamin Requet (2020)

Photos by Areta Katsoula (2019)

Photos by Georgios Louridas (2019)

Photos by Peggy Zouti (2018)

Photos by Areta Katsoula (2018)